Etablering
Organisasjon
Verksemder
Prisar
Biografiar
Arkiv og brev
Utsmykking
Prisar
Priser og utmerkelser (på www.dknvs.no)
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) deler ut priser til personer som har utmerket seg på ulike områder, fortrinnsvis for fremragende innsats innen vitenskaplig arbeid, men også innen kulturformidling. Utmerkelsene foregår på Høytidsmøtet i midten av mars hvert år, men ikke alle deles ut årlig.
 
Gunnerusmedaljen
Gunnerusmedaljen er Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs høyeste hederstegn, og deles ut fra ett eller en kombinasjon av flere av følgende kriterier:

  • Fremragende vitenskapelig innsats på ett eller flere felt.
  • Utvikling av vitenskapelige institusjoner hjemme eller ute.
  • Spesiell innsats til fremme av vitenskapen.
  • Fortjenstefullt virke til beste for DKNVSs formål og framgang.

DKNVS Akademiets medlemmer gis hvert år anledning til å fremme forslag på kandidater, og styret for DKNVS gjør vedtak om eventuell tildeling.  Dette er ikke nødvendigvis en årlig utmerkelse. Tildelingen skjer i forbindelse med Selskabets høytidsmøte. Medaljen preges i gull med brystbilde av Gunnerus i profil på adversen, og med Selskabets store seglbilde på reversen. Medaljen bæres i høyrødt vatret ordensbånd med grønne kanter. Mottaker tildeles også (fra 2004) et diplom med Selskabets store grønne segl.

DKNVSs minnemedalje
Til hver Høytidsdag i Selskabet preges en minnemedalje over en person (vanligvis et avdød medlem) som Selskabet ønsker å hedre. Medaljen har på adversen bilde av personen, og på reversen Selskabets lille segl. På høytidsmøtet blir det gitt en biografi over vedkommende person. Medlemmer og gjester som deltar på supeen etter Høytidsmøtet får minnemedaljen i bronse. Bilder av medaljene og lenker til biografiene finnes i egen oversikt.

Minnemedaljen i gull
Minnemedaljen tildeles som et hederstegn til personer som, fortrinnsvis utenfor ordinært profesjonelt arbeidsforhold, har dokumentert ekstraordinær entusiasme og engasjement, kreativitet og utholdenhet, innen kulturskaping, kulturbevaring og kulturformidling i vid forstand i tråd med Selskabets formål og idealer. Gullmedaljen bæres i grønt vatret ordensbånd. Mottager tildeles også et diplom med Selskabets store grønne segl. Både medlemmer av Selskabets Akademi og ikke-medlemmer kan fremme forslag på kandidater til minnemedaljen. Forslagsfrist er 1. november.

Vitenskapelige priser
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab kan på sitt høytidsmøte tildele to priser til yngre forskere innen henholdsvis naturvitenskap og humaniora. Begge prisene er finansiert med midler fra I. K. Lykkes fond. Prisene tildeles yngre norske forskere eller utenlandske forskere ved norske forskningsinstitusjoner som har dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats, og som har oppnådd særdeles gode resultater innen sine fagfelt. Prisvinneren, som skal være under 35 år ved utdelingen, mottar Selskabets diplom og en pengesum i samsvar med vedtektene i I. K. Lykkes fond. DKNVS Akademiets medlemmer og de ulike fagmiljøene inviteres til å foreslå kandidater til prisene. Forslagsfrist er 1. november.

Stipend til unge forskere
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab kan også dele ut et beløp i stipendmidler i samsvar med vedtektene for I. K. Lykkes fond til en eller flere studenter og/ eller unge forskere i Trøndelag som ikke mottar større stipendier fra annet hold. Det gis støtte til dyktige studenter under 30 år som arbeider med lovende prosjekter på Masternivå eller høyere, særlig til tiltak som kan øke arbeidets vitenskapelige verdi, og som vanskelig lar seg fullfinansiere gjennom offentlige støtteordninger. Stipendmidlene kan lyses ut en gang hvert år gjennom Selskabets og andre aktuelle informasjonskanaler. Søknadsfrist fastsettes av Styret, som også vedtar tildeling etter innstilling fra egen stipendkomite. Tildeling meddeles på Selskabets høytidsmøte.
   
 
 
 
 
 
© 2006 DKNVS 2010